Ohlášky farnosti

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 22. 11. 2020

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků
středa: Sv. Kateřiny Alexandrijské panny a mučednice
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.

Vzhledem k novým opatřením vlády, které platí od pondělí 23. 11. je možný počet účastníků na bohoslužbách (i pohřbů a svateb) do 20 osob. Ve všední dny budou mše svaté dle rozpisu. Účastnit se může rodina, za kterou je mše svatá (je-li vás méně, oslovte přátelé, sousedy, ať se kapacita využije). 

Svaté přijímání podáváme ve všední dny v Luhačovicích půl hodiny po mši, to znamená cca 18:45 – 19:15.

V neděli se bude podávat svaté přijímání v Luhačovicích od 9.30 do 10.30  a večer od 19.00 do 20.00. V Pozlovicích se bude podávat svaté přijímání dnes po mši svaté od 9.00 do 10.30. 

Svátost smíření bude možné přijmout půl hodiny přede mši svatou.

Farní kostel v Luhačovicích bude stále otevřen k soukromé modlitbě (tedy předsíň kostela, jak doposud).  I nadále bude v pátek možnost soukromé adorace od 15:00 do 18:00. Prosím, zapište se do seznamu vzadu v kostele.

Ve středu 25. 11. je Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru. V naší farnosti si ji připomeneme společnou modlitbou při mši svatí a zapálením svíšky u sochy Svaté rodiny. 

Upozornění pro děti navštěvující ZŠ v Pozlovicích: první, druhá, třetí a čtvrtá třída bude mít náboženství. V první a druhé třídě už je prezenční výuka podle rozvrhu. Ve třetím a čtvrtém ročníku je distanční výuka ve středu od 13 do 13.30 hod. Nezapomeňte se připojit.

Potřebujete-li s něčím pomoci (např. nákup, půjčit knihu), nebojte se ozvat. Naše Farní charita nabízí donáškovou službu. Zavolat můžete na číslo 737 012 235 nebo 604 148 416 anebo na faru 734 435 099

Ve dnech 25. 11. až 9. 12. nabízíme možnost prohlédnout si a objednat knihy s křesťanskou tématikou v sále u kostela Svaté Rodiny půl hodiny před a po mši svaté.

Výzva pro děti od sv. Mikuláše. Více informací na stránkách a plakátcích.

Zveme všechny manžele na adventní video-seminář s manželi Smékalovými. Video ke stažení najdete na webových a facebookových stránkách farnosti. Více informací na plakátcích.

Modlitební kartičky za misionáře jsou v zákristii v Luhačovicích.

Setkání farní rady z Pozlovic bude ve čtvrtek 26. 11. od 19.00 na OÚ v Pozlovicích.

Přispět na potřeby farnosti můžete stále buď do pokladničky v kostele, nebo na účet farnosti: č.ú.1404875369/0800 (farnost Luhačovice)

č.ú.1404876329/0800 (farnost Pozlovice) Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Děkujeme vám všem, kteří se zapojujete do farní biblické soutěže. 

Stále jsme spojeni v modlitbě růžence, který se modlíme vždy večer ve 20:00.

Přejeme důvěru v Boží ochranu a pomoc a žehnáme každému z vás +

Vaši o. Jan a o. Jenda 

 

Farní biblická soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

  • soutěž je určena pro všechny (tedy pro ty, kdo umí číst)
  • nezbytnou pomůckou pro Vás bude BIBLE
  • v každém kole máte za úkol správně zodpovědět 3 OTÁZKY – první kolo začíná v neděli 18. 10. 
  • na odpověď budete mít jeden týden (od neděle do sobotní poledne)
  • jak odpovídat?
    – buď elektronicky prostřednictvím farního mailu (faluhacovice@ado.cz)
    – nebo písemně a podepsaný papír hodíte do poštovní schránky před farou.

 

Vyhodnocení soutěžního kola se uskuteční vždy v neděli na konci mše svaté (8.30), kterou můžete sledovat prostřednictvím webkamery na farních stránkách. Na konci mše svaté se také dozvíte tři otázky na další týden. Otázky také najdete na farních stránkách.

 

Na výherce čekají hodnotné ceny!

 

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ V SOUTĚŽENÍ A HLAVNĚ RADOST Z POZNÁVÁNÍ PÍSMA SVATÉHO!

otcové Janové

OTÁZKY ŠESTÉHO KOLA (22. 11.)

1. Kolik poslů přijal Lot do svého domu v Sodomě? (1.Mojžíšova 19,1)                             

2. Kolik set šekelů železa vážil hrot kopí Goliáše?(1.Samuelova17,7)                   

3. Kolik chlebů si v příběhu chce půjčit jeden přítel od druhého? (Lukáš 11. kap.)

 

NÁROČNĚJŠÍ ÚKOL PRO STARŠÍ 

Porovnejte podobenstsví O hřivnách u Matouše a Lukáše a najděte alespoň tři rozdíly.

 

 

 

 

 

 Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po
větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát
a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji
senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště
k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se
dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede
k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu
nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli
a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý
a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný
dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi
po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme
milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás.
Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha,
který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce
skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme
betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na
svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch,
kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své
slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i
když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské
Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš
život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle,
abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho
darů

Vaši biskupové

Praha, 20. listopadu 2020

 

 

 

Aktualizace 21.11.2020